Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 17 2017

mrsjuliette
5373 e3d7
Reposted fromkyte kyte viamyownsunrise myownsunrise
mrsjuliette
5513 6a46 500
Reposted fromdominik dominik viafajnychnielubie fajnychnielubie
mrsjuliette
7909 d29d
one of the best movie line  Casablanca 1942
mrsjuliette
Czasem tęsknię za czymś, czego nie potrafię nazwać, uśmiecham się do ludzi, chociaż w sercu mam bałagan.
Może coś tracę, zyskując spokój.
Bardzo dbam, by nie padły słowa, których nie można wymazać.
Nigdy jednak nie przyszło mi do głowy, jak niebezpieczne może być: Cześć, co słychać?
— M. Witkiewicz "Cześć, co słychać?"
mrsjuliette
mrsjuliette
9344 d309 500
Reposted fromsimplyfalling simplyfalling viawetryagain wetryagain
mrsjuliette
mrsjuliette
mrsjuliette
7840 fe5d 500
Kiedy masz depresję, ale i tak próbujesz się dobrze bawić.
mrsjuliette
mrsjuliette
Jeśli podasz mu wszystko na tacy, będzie syty - a to znaczy, że nie będzie pragnął więcej.
— Sherry Argov
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaawakened awakened
9613 44c2 500
mrsjuliette
1061 93b3
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaawakened awakened
mrsjuliette
Czasu spędzonego z tymi, których kochamy, nigdy nie jest za dużo.
— Claudia Gray
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaawakened awakened
mrsjuliette
mrsjuliette
0366 fe55
Reposted fromxcxzxaxrxexkx xcxzxaxrxexkx viaawakened awakened
mrsjuliette
2235 f3ec
Reposted fromczajnikq czajnikq viaeloo eloo
mrsjuliette
Trzeba było się najebac
— Jakub Żulczyk
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viaeloo eloo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl